­

Doel van de training

De training is erop gericht de deelnemer vaardigheden te leren die nodig zijn voor het analyseren van zijn of haar sociale netwerk, het formuleren van wensen op dit gebied, het stellen van doelen en het inventariseren en aanleren van de benodigde vaardigheden.
Nadat de deelnemer de training heeft gevolgd is hij/zij in staat om de behandelde stof zelfstandig toe te passen in het contact met cliënten.

Doelgroep

De training is bestemd voor rehabilitatiewerkers of professionals in vergelijkbare functies. Desgewenst kan de training ook gegeven worden aan cliënten van de GGz of aan gemengde gezelschappen van cliënten en hulpverleners. In dat geval wordt de trainingsduur in overleg bepaald.

Ingangseis

Deelnemers hebben enige kennis van de modules doelvaardigheid beoordelen, een rehabilitatiedoel stellen en functionele diagnostiek van de Individuele Rehabilitatie benadering. Afwezigheid van deze kennis brengt verlenging van de duur van de training met zich mee. Deelnemers hebben er geen bezwaar tegen om hun eigen sociale netwerk te onderzoeken en acties te formuleren ter verbetering van de omvang of de kwaliteit van hun persoonlijke netwerk.

Programma

  • Wat houdt “Sociale contacten” / “Sociaal netwerk” in?
  • Kiezen van een doel.
  • Doelvaardigheid beoordelen.
  • Vaardigheden, attitude en kennis van de hulpverlener.

Duur

De training duurt 3 of 4 dagen van 6 uur. De trainingsdagen worden verdeeld over een periode van circa 2 maanden.

Inzet: 18 of 24 contacturen en 3 of 4 zelfstudieuren, hangt van het aantal dagen af.

Leerdoelen

Gedurende het volgen van cursussen bij Stichting Rehabilitatie ‘92 kunnen cursisten IRB-gerelateerde competenties opdoen in de volgende gradaties: bewustzijnsniveau, kennis-niveau, ervaringsniveau en expertniveau. Omschrijvingen van de eisen en competenties per niveau zijn te vinden op de website. Deze cursus resulteert in bekwaamheid op ervaringsniveau.

Opzet en werkwijze

Elke dag begint met de bespreking van het huiswerk, eventueel met discus¬sie, toelichting en herhaling van theoretische uitleg. Na de lunch wordt de theoretische uitleg, de oefening en de huiswerkopdracht voor de volgende bijeenkomst behandeld. De dag wordt steeds afgesloten met een samenvatting.

Huiswerkopdrachten

Na elk theoretisch onderdeel wordt van de deelnemers verwacht dat zij dit onderdeel met een cliënt oefenen en de werkbladen van het betreffende onderdeel invullen. Dit huiswerk wordt steeds in de volgende bijeenkomst besproken.

Docent

De docent is verbonden aan Stichting Rehabilitatie ’92.

Lesmateriaal

Bij aanvang van de training ontvangen de deelnemers werkboek “sociale contacten”.

Locatie en middelen

Uw eigen organisatie draagt zorg voor de leslocatie, catering en audiovisuele middelen zoals, laptop, beamer en flipover.

Bewijs van Deelname

Voor het verkrijgen van het Bewijs van Deelname gelden de volgende criteria:

  • De deelnemer heeft alle dagen van de training bijgewoond; indien de deelnemer 20% van het programma heeft gemist, wordt het Bewijs van Deelname pas uitgereikt na de uitvoering van een compensatieopdracht over het gemiste programmaonderdeel (met een voldoende beoordeling van de docent). Heeft de deelnemer meer dan 20% van het programma gemist, dan is een compensatieopdracht niet mogelijk en wordt geen Bewijs van Deelname uitgereikt.
  • De huiswerkopdrachten zijn door de deelnemer schriftelijk uitgewerkt en ingeleverd.
  • De huiswerkopdrachten zijn door de docent met een voldoende beoordeeld.
  • De deelnemer heeft naar de indruk van de docent voldoende inzet getoond.

Vertrouwelijkheid

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de casuïstiek ten behoeve van de training geanonimi¬seerd aanleveren en hetgeen aan de orde komt tijdens de bespreking van de casuïstiek vertrouwelijk behandelen teneinde de privacy van de cliënten te waarborgen.

Algemene informatie

De Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) volgens het Center for Psychiatric Rehabilitation van de Boston Universiteit (V.S.) bevordert herstel en participatie van mensen met een beperking. Herstel kent vier aspecten: herstel van gezondheid, herstel van identiteit, herstel van dagelijks functioneren en herstel van rolfunctioneren. Rehabilitatie ondersteunt de laatste twee. Herstelondersteunende zorg is het nieuwe uitgangspunt in de zorg voor mensen met lichamelijke, psychische en verstandelijke beperkingen.

Participatie van mensen met een beperking in het maatschappelijk leven is de koers voor de komende jaren. Wetten zoals de Wmo en de participatiewet zijn hiervan de getuigen. De IRB heeft tot doel mensen te helpen om beter te functioneren zodat ze met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten verkrijgen en behouden, in de omgeving van hun keuze en met zo min mogelijk professionele hulp.

Rehabilitatie staat als methodiek op het kruispunt van zorg en welzijn.

Het rehabilitatieproces bestaat uit drie fasen, namelijk diagnostiek, planning en inter-venties. Het is een ontwikkelingsgerichte methode. Ze onderscheidt zich van andere benaderingen door de nadruk op het nastreven van door de cliënt zelf gestelde doelen. De IRB gaat ervan uit dat cliënten over het algemeen al wel doelen hebben, maar dat ze soms geholpen moeten worden bij het systematisch uitwerken van die doelen, bij het identificeren van beperkingen en handicaps en bij het leren van vaardigheden of het gebruiken van ondersteuning. De methode biedt de cliënt een leidraad bij zijn of haar zelfverwerkelijking en de hulpverlener een leidraad bij zijn of haar werk. Stichting Rehabilitatie '92 te Woerden beoogt de IRB, zoals ontwikkeld door de Boston Universiteit (V.S.), te introduceren en te implementeren in Nederlandse GGZ-instellingen.

Maatwerk bij participeren

 

­