­

Basis IRB / Informatie

Doel van de Basis IRB training
De overheid zet sterk in op de deelname van álle burgers aan de samenleving. Soms missen mensen op een bepaald moment in hun leven de vaardigheden om zelfstandig keuzes te maken op de terreinen wonen, werken, leren of van sociale contacten. De Basis IRB heeft als doel de cursisten kennis te laten maken met de 4 fases van de IRB (verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden) zodat ze na afloop een traject met een cliënt kunnen uitvoeren.

Doelgroep
Basis IRB is ontwikkeld voor werkers in sociale wijkteams en zorg- en welzijn teams die als opdracht hebben kwetsbare burgers met uiteenlopende achtergronden te helpen bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van eigen participatiedoelen.

Ingangseis
Korte kennismaking met de IRB, bijvoorbeeld de introductie e-learning:
Herstel en Rehabilitatie.

Programma
De training bestaat uit informatie over bovengenoemde 4 fases. Elke fase bevat een deel “mijn zelfinzicht vergroten”, waarbij de cliënt meer leert over zichzelf, en een deel ”mijn acties uitvoeren” waarin concreet wordt aangegeven wat er dient te gebeuren om de fase af te kunnen ronden.
Onderdeel van de Basis IRB is IRB in Beeld. Dit is een vorm van rehabilitatie waarbij gebruik gemaakt wordt van blokken. Deze visuele manier van werken maakt het voor cliënten makkelijker de samenhang te zien tussen het eigen doel, de knelpunten en de ondersteunende factoren. De IRB in Beeld maakt gebruik van de beeldtaal van de ‘Yucelmethode’ De Yucelmethode is meer gericht op persoonlijk herstel, de IRB in beeld op maatschappelijk herstel.

Duur
De training duurt 2 dagen van 10.00-17.00 uur inclusief een uur pauze.

Inzet: 12 contacturen en 2 uur zelfstudie.

Opzet en werkwijze
Ieder dagdeel begint met een theoretische inleiding waarna al snel praktisch aan de slag wordt gegaan met behulp van filmfragmenten, opdrachten en gebruik van eigen casuïstiek. Vanuit de oefeningen ontstaan meestal vragen waarop verder wordt ingegaan met theorie.

Leerdoelen
Gedurende het volgen van cursussen bij Stichting Rehabilitatie ‘92 kunnen cursisten IRB-gerelateerde competenties opdoen in de volgende gradaties: bewustzijnsniveau, kennis-niveau, ervaringsniveau en expertniveau. Omschrijvingen van de eisen en competenties per niveau zijn te vinden op de website. Deze cursus resulteert in bekwaamheid op kennisniveau.

Docent
De docent is verbonden aan Stichting Rehabilitatie ’92 en heeft ruime ervaring in het werken met mensen met bovengenoemde beperkingen.

Lesmateriaal
Bij aanvang van de training ontvangen de deelnemers een reader, oefenmateriaal en een lichtgewicht tas met blokken behorende bij IRB in Beeld .

Locatie en middelen
De landelijke trainingen worden gegeven bij de Stichting Rehabilitatie ’92, te Woerden.
Bij incompany trainingen is het belangrijk dat de ruimte groot genoeg is en de docent beschikking heeft over audiovisuele middelen zoals laptop met geluid, goed werkende internet verbinding, beamer en whiteboard.

Bewijs van Deelname
Na het bijwonen van deze activiteit ontvangen deelnemers een Bewijs van Deelname.

Accreditatie

SKJ: SKJ211295 geaccrediteerd voor 12 punten. (eindigt op 07-02-2025)

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register 12 punten (eindigt op 31-5-2023)

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 12 punten (eindigt op 31-5-2023)

Vertrouwelijkheid
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de casuïstiek ten behoeve van de training geanonimi¬seerd aanleveren en hetgeen aan de orde komt tijdens de bespreking van de casuïstiek vertrouwelijk behandelen teneinde de privacy van de cliënten te waarborgen.

Algemene informatie
De Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) volgens het Center for Psychiatric Rehabilitation van de Boston Universiteit (V.S.) bevordert herstel en participatie van mensen met een beperking. Herstel kent vier aspecten: herstel van gezondheid, herstel van identiteit, herstel van dagelijks functioneren en herstel van rolfunctioneren. Rehabilitatie ondersteunt de laatste twee. Herstelondersteunende zorg is het nieuwe uitgangspunt in de zorg voor mensen met lichamelijke, psychische en verstandelijke beperkingen.

Participatie van mensen met een beperking in het maatschappelijk leven is de koers voor de komende jaren. Wetten zoals de Wmo en de participatiewet zijn hiervan de getuigen. De IRB heeft tot doel mensen te helpen om beter te functioneren zodat ze met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten verkrijgen en behouden, in de omgeving van hun keuze en met zo min mogelijk professionele hulp.

Rehabilitatie staat als methodiek op het kruispunt van zorg en welzijn.

Het rehabilitatieproces bestaat uit drie delen, namelijk diagnostiek, planning en inter-venties. Het is een ontwikkelingsgerichte methode. Ze onderscheidt zich van andere benaderingen door de nadruk op het nastreven van door de cliënt zelf gestelde doelen. De IRB gaat ervan uit dat cliënten over het algemeen al wel doelen hebben, maar dat ze soms geholpen moeten worden bij het systematisch uitwerken van die doelen, bij het identificeren van beperkingen en handicaps en bij het leren van vaardigheden of het gebruiken van ondersteuning. De methode biedt de cliënt een leidraad bij zijn of haar zelfverwerkelijking en de hulpverlener een leidraad bij zijn of haar werk. R92 beoogt de IRB, zoals ontwikkeld door de Boston Universiteit (V.S.), te introduceren en te implementeren in Nederlandse GGZ-instellingen.

 

Maatwerk bij participeren

 

­