­

Ons Webinar afgelopen dinsdag, 13 april trok grote belangstelling. Beleidsmakers en mensen met uitvoerende taken op het gebied van participatiebevordering hebben deelgenomen en we zijn verheugd met de vele positieve reacties na afloop.

Voor dit alles, willen we de sprekers bedanken, die zo mooi en goed  inhoud aan het programma hebben gegeven. Dank aan: Erik Dannenberg, Monique van Biezen, Hans Gorissen en Kevin Wien en aan onze dagvoorzitter, Tom van Wel! 

Interesse om te lezen wat er allemaal besproken is?

Ons verslag van sprekers op het Webinar:

 gordijnbeweging

Erik Dannenberg (voorzitter Divosa) heeft inzichtelijk gemaakt hoe een groep kwetsbare mensen bijna standaard buiten de boot valt door een gebrek aan bestaanszekerheid. Meer inclusiviteit kan alleen bereikt worden, als hun bestaanszekerheid gewaarborgd is in beter én langdurig maatschappelijk beleid. Een andere belemmerende factor bij het zoeken naar banen op de arbeidsmarkt als daar zorg bij betrokken is, dat er teveel gekeken wordt vanuit een negatieve bril, vanuit zorgen en functioneringsproblemen. Inclusiviteit kan bevordert worden zegt Erik, als er meer gewerkt wordt vanuit een positievere bril, waarbij aangesloten wordt bij de specifieke kracht van een individu. Als we banen gaan zoeken die passen bij de kracht en het vermogen van iemand. Dit in tegenstelling tot nu, dat we bij een beschikbare baan, een mens gaan zoeken. In deze andere aanpak, is de omgeving ook verantwoordelijk voor baan creatie en realisatie. De verantwoordelijkheid van het vinden van een passende baan  ligt dan niet meer alleen bij het individu. Een derde belemmerende factor voor inclusie waar hij op in ging, is de onterechte ‘stigmatiserende rol’ die mensen krijgen die steun ontvangen op het grensvlak van zorg en arbeid. De zorg plaatst en behoud mensen vaak zéér eenzijdig, in de rol van patiënt of cliënt. Dit gebeurd, ondanks dat de zorg die iemand ontvangt en de rol die daarbij hoort, slechts een klein onderdeel van iemand zijn leven en zijn rollen uitmaakt. Dit zorgt voor diskwalificatie en exclusie. Het is van belang om mensen te zien en te benaderen vanuit de maatschappelijke rollen die ze feitelijk (willen) vervullen. Bekrachtig die gewenste rollen.

spelregels

Monique van Biezen (belangenbehartiger en beleidsmedewerker bij Stichting Lumen) heeft ervaren dat zorgomgevingen wel degelijk cliënten positief kunnen ondersteunen richting arbeid. Ze geeft aan hoe belangrijk en helpend het is als de zorg waar nodig en gewenst ondsteuning biedt. Bijvoorbeeld als cliënten in gesprek gaan met werkomgevingen, het UWV of andere instanties. Zij benadrukt hoe moeilijk het kan zijn als werkzoekende om aan anderen uit te leggen waarom je bijvoorbeeld (nog) niet (volle bak) kunt werken, of waarom jij je zo gedraagt zoals je dat doet. Een ander aspect vindt zij dat er naast goede behandeling ook gedegen ondersteuning geboden wordt bij (een heroriëntatie op) werk. Ze gaf aan het belangrijk te vinden dat er rehabiliterend gewerkt wordt. Ze licht toe, dat ze in haar zoektocht meerdere pogingen heeft ondernomen om weer te gaan werken, zonder positief resultaat. Op een zeker moment kreeg ze begeleiding van een trajectbegeleider die werkte met de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB). Na een uitgebreid IRB-traject te hebben doorlopen wist Monique beter wat ze wilde, wat ze kon en had zij een gedegen plan van aanpak om zelf aan de slag te kunnen gaan. Monique heeft haar ervaringsdeskundigheid later ingezet bij het begeleiden van mensen richting arbeidsmarkt. Zij heeft een cursus ontwikkeld waarin deelnemers leren om het ‘lege gat’ in hun werk CV positief te gaan opvullen. Op basis van ervaring, weet ze dat mensen in de tijd dat zij niet werken wel andere zaken doen die krachtig en van belang zijn, ook in relatie tot arbeid. Deelnemers die  aan de slag gaan met het maken van een power CV gaan met andere ogen kijken naar wat ze hebben gedaan, naar wat ze kunnen en ze hebben een beter CV!

Hans Gorissen en Kevin Wien (beide werkzaam bij Reakt) hebben  ‘Kijk op de Wijk’ gepresenteerd. Kijk op de wijk als initiatief is ontstaan vanuit een idee van Hans. In de loop van de tijd en door samenwerking met anderen heeft dit geleid tot een mooi initiatief om de participatiekansen van mensen, in hun eigen directe leefomgeving te vergroten. Kijk op de wijk, draagt eraan bij dat mensen een beter beeld kunnen vormen wat er allemaal in hun wijk mogelijk is om te doen (versterken omgevingsbesef) en om te kijken wat ze mogelijk leuk vinden (versterken identiteitsbesef). Kevin verteld hoe hij als deelnemer bij dit initiatief betrokken is geraakt. Hij had geen idee wat er allemaal te doen was in zijn wijk, ook niet in het wijkhuis bij hem om de hoek. Deelnemers van Kijk aan de wijk, ontvangen een strippenkaart waarmee ze allerlei verschillende gelegenheden en omgevingen kunnen bezoeken in hun wijk of stad. Ze weten vooraf dat ze daar welkom zijn want de omgevingen weten dat er bezoekers kunnen komen. Zo ontdekte Kevin wat er allemaal mogelijk was in zijn wijk en stad. Hij raakte meer geïnteresseerd in hetgeen er te beleven viel en hij voelde zich steeds meer verbonden met zijn stad. Steeds meer raakte hij onder de indruk van hetgeen wat stadgenoten (vaak vrijwillig) deden. Dit inspireerde en motiveerde hem om ook zelf actiever te worden. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een betaalde baan bij Parnassia, waar hij nu zelf Kijk op de Wijk mee uitrolt. Hans benadrukt dat naast de winst die het oplevert voor deelnemers, dat er op meerdere vlakken een win-win situatie is. Deelnemers vinden de voorzieningen in de wijk en de voorzieningen vinden deelnemers. Het concept van Kijk op de Wijk heeft al heel wat positieve resultaten opgeleverd voor deelnemers, de wijk en gemeenten. Inmiddels wordt Kijk op de wijk, op meerdere plaatsen uitgerold en het wordt beschikbaar gesteld voor wie hiermee aan de slag wil gaan. Meer weten? https://www.reakt.nl/wat-bieden-we/onze-projecten/kijk-op-de-wijk

 rehabmethode

De conclusie van deze webinar is dat wij met elkaar kunnen, ja moeten, Werken aan een Inclusieve arbeidsmarkt!

Maatwerk bij participeren

 

­