­

Doel van de training

Functionele diagnostiek is de cliënt helpen bij het ontwikkelen van inzicht en begrip over de praktische vaardigheden die hij of zij nodig heeft om in de gekozen omgeving met succes en naar tevredenheid te kunnen wonen, werken, leren of sociale contacten hebben. Deelnemers aan de training zijn na afloop in staat om het onderdeel “functionele diagnostiek” samen met een cliënt, onder werkbegeleiding, te kunnen uitvoeren.

Doelgroep

De training is bestemd voor hulpverleners/medewerkers met cliënt begeleidings-contacten.

Ingangseis

Deelnemers hebben vooraf deelgenomen aan de training “het stellen van een rehabilitatiedoel”.

Programma

 • Wat is “functionele diagnostiek”?
 • De cliënt coachen.
 • Het inventariseren van onmisbare praktische vaardigheden.
 • Het gebruik van praktische vaardigheden beschrijven.
 • Het vaardigheidsfunctioneren beoordelen.
 • Rollenspel.

Duur

De training duurt 5 dagen van 10.00-17.00 uur inclusief een uur pauze. De 5 trainingsdagen worden verdeeld over een periode van circa 3 maanden.

Opzet en werkwijze

Elke dag begint met de bespreking van het huiswerk, eventueel met discus­sie, toelichting en herhaling van theoretische uitleg. Na de lunch wordt de theoretische uitleg, de oefening en de huiswerkopdracht voor de volgende bijeenkomst behandeld. De dag wordt steeds afgesloten met een samenvatting.

Huiswerkopdrachten

Na elk theoretisch onderdeel wordt van de deelnemers verwacht dat zij dit onderdeel met een cliënt oefenen en de werkbladen van het betreffende onderdeel invullen. Dit huiswerk wordt steeds in de volgende bijeenkomst besproken.

Docent

De docent is verbonden aan Stichting Rehabilitatie ’92.

Lesmateriaal

Bij aanvang van de training ontvangen de deelnemers het oefenboek, de handleiding en de werkbladen van “functionele diagnostiek”.

Locatie en middelen

Uw eigen organisatie draagt zorg voor de leslocatie, catering en audiovisuele middelen zoals laptop, beamer en flipover.

Bewijs van Deelname

Voor het verkrijgen van het Bewijs van Deelname gelden de volgende criteria:

 • De deelnemer heeft alle dagen van de training bijgewoond; indien de deelnemer tot 20% van het programma heeft gemist, wordt het Bewijs van Deelname pas uitgereikt na de uitvoering van een compensatieopdracht over het gemiste programmaonderdeel (met een voldoende beoordeling van de docent). Heeft de deelnemer meer dan 20% van het programma gemist, dan is een compensatieopdracht niet mogelijk en wordt geen Bewijs van Deelname uitgereikt.
 • De huiswerkopdrachten zijn door de docent met een voldoende beoordeeld.
 • De huiswerkopdrachten zijn door de deelnemer schriftelijk uitgewerkt en ingele­verd.
 • Een eventueel afgelegde toets is door de deelnemer met een voldoende afgerond.
 • De deelnemer heeft naar de indruk van de docen­t voldoende inzet getoond.

Vertrouwelijkheid

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de casuïstiek ten behoeve van de training geanonimi­seerd aanleveren en hetgeen aan de orde komt tijdens de bespreking van de casuïstiek vertrouwelijk behandelen teneinde de privacy van de cliënten te waarborgen.

Algemene informatie

De Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) volgens het Center for Psychiatric Rehabilitation van de Boston Universiteit (V.S.) bevordert herstel en participatie van mensen met een beperking. Herstel kent vier aspecten: herstel van gezondheid, herstel van identiteit, herstel van dagelijks functioneren en herstel van rolfunctioneren. Rehabilitatie ondersteunt de laatste twee. Herstelondersteunende zorg is het nieuwe uitgangspunt in de zorg voor mensen met lichamelijke, psychische en verstandelijke beperkingen.

Participatie van mensen met een beperking in het maatschappelijk leven is de koers voor de komende jaren. Wetten zoals de Wmo en de participatiewet zijn hiervan de getuigen. De IRB heeft tot doel mensen te helpen om beter te functioneren zodat ze met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten verkrijgen en behouden, in de omgeving van hun keuze en met zo min mogelijk professionele hulp.

Rehabilitatie staat als methodiek op het kruispunt van zorg en welzijn. Het  rehabilitatieproces bestaat uit drie fasen, namelijk diagnostiek, planning en inter-venties. Het is een ontwikkelingsgerichte methode. Ze onderscheidt zich van andere benaderingen door de nadruk op het nastreven van door de cliënt zelf gestelde doelen. De IRB gaat ervan uit dat cliënten over het algemeen al wel doelen hebben, maar dat ze soms geholpen moeten worden bij het systematisch uitwerken van die doelen, bij het identificeren van beperkingen en handicaps en bij het leren van vaardigheden of het gebruiken van ondersteuning. De methode biedt de cliënt een leidraad bij zijn of haar zelfverwerkelijking en de hulpverlener een leidraad bij zijn of haar werk. Stichting Rehabilitatie ’92 te Utrecht beoogt de IRB, zoals ontwikkeld door de Boston Universiteit (V.S.), te introduceren en te implementeren in Nederlandse GGZ-instellingen.

Stichting Rehabilitatie ‘92
2015

Bezoek ons congres - 1 oktober 2018

Tijdens het congres "Maatschappelijk Herstel is (g)een Kunst?!" op 1 oktober 2018 stellen we een viertal thema’s expliciet aan de orde in beschouwende zin in het plenaire gedeelte. De workshops borduren voort op deze vier thema’s, tevens is een deelsessie geheel gewijd aan rehabilitatieonderzoek.

LEES MEER

 

WMOdule: Stap uit eenzaamheid. Strategieën om eenzaamheid te helpen doorbreken

Eenzaamheid krijgt steeds meer aandacht en wordt ook wel de ‘nieuwe volksziekte’ genoemd die mogelijk op nummer één komt te staan. In deze module worden inzichten, tools en handvatten aangereikt die van belang zijn om mensen te kunnen ondersteunen die hun eenzaamheid willen verminderen. Cursisten worden zich meer bewust over en bekwaam in toepassing van de theorie bij wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid in hun professionele handelen. Bekijk de module.

LEES MEER

 

Summerschool 2018

Terwijl een groot deel van Nederland bijtankt, organiseert R92 een zestal interessante studiedagen tegen het aantrekkelijke zomertarief van € 195,- (reguliere prijs € 295,- / € 595,-).

LEES MEER

 

Maatwerk bij participeren

 

­