­

Doel van de training

Werkbegeleiding is het begeleiden van hulpverleners bij het in de praktijk samen met een cliënt uitvoeren van de fasen van het rehabilitatieproces, met bijzondere aandacht voor het onderdeel “het stellen van een rehabilitatiedoel”. In de training leren werkbegeleiders werken met de modulaire opbouw van de methodiek door het gebruik van naslaglijsten en beslissingsbomen. Zij leren hoe te handelen wanneer de hulpverlener in het gebruik van de methodiek ontspoort of knelpunten ervaart. Verder is er aandacht voor het beoordelen en ontwikkelen van de communicatieve elementen in de relatie tussen de cliënt en de hulpverlener.

Doelgroep

De training is bestemd voor hulpverleners/medewerkers met cliënt begeleidings-contacten, die een rol hebben of krijgen in de begeleiding van collega's bij het werken met de IRB.

Ingangseis

Deelnemers zijn geschoold in tenminste twee modules van de IRB.

Programma

 • Inleiding werkbegeleiding.
 • Grenzen en gebruik van rehabilitatie.
 • Coachingsvaardigheden.
 • Gebruik naslaglijsten.
 • Methodisch hanteren van het werkbegeleidingsproces.
 • Supervisie.

Duur

De training (theorie en praktijk) duurt 5 dagen van 10.00-17.00 uur inclusief een uur pauze. De 5 trainingsdagen worden verdeeld over een periode van circa 6 tot 8 weken. Na de training volgt een periode (maximaal een half jaar) waarin de werkbegeleider supervisie krijgt van een docent over de werkbegeleidingscontacten die hij heeft met medewerkers. De supervisie vindt plaats aan de hand van 8 geschreven verslagen die de werkbegeleider inlevert bij de docent.

Inzet:

Voor de Experts (deelnemers die alle IRB modules gevolgd hebben) is er een aangepaste training Werkbegeleiding in 3 dagen van 10.00-17.00 uur inclusief een uur pauze.

Inzet: 18 contacturen en 3 uur zelfstudie + 8 werkopdrachten.

Leerdoelen

Gedurende het volgen van cursussen bij Stichting Rehabilitatie ‘92 kunnen cursisten IRB-gerelateerde competenties opdoen in de volgende gradaties: bewustzijnsniveau, kennis-niveau, ervaringsniveau en expertniveau. Omschrijvingen van de eisen en competenties per niveau zijn te vinden op de website. Deze cursus resulteert in bekwaamheid op ervaringsniveau.

Opzet en werkwijze

Elke dag begint met de bespreking van het huiswerk, eventueel met discus¬sie, toelichting en herhaling van theoretische uitleg. Na de lunch wordt de theoretische uitleg, de oefening en de huiswerkopdracht voor de volgende bijeenkomst behandeld. De dag wordt steeds afgesloten met een samenvatting.

Huiswerkopdrachten

Na elk theoretisch onderdeel wordt van de deelnemers verwacht dat zij dit onderdeel met een cliënt oefenen en het werkblad van het betreffende onderdeel invullen. Dit huiswerk wordt in de volgende bijeenkomst kort besproken.

Docent

De docent is verbonden aan R92.

Lesmateriaal

Bij aanvang van de training ontvangen de deelnemers het handboek “werkbegeleiding”.

Locatie en middelen

Uw eigen organisatie draagt zorg voor de leslocatie, catering en audiovisuele middelen zoals laptop, beamer en flipover.

Certificaat

Voor het verkrijgen van het Certificaat gelden de volgende criteria:

 • De deelnemer heeft alle dagen van de training bijgewoond; indien de deelnemer 20% van het programma heeft gemist, wordt het Certificaat pas uitgereikt na de uitvoering van een compensatieopdracht over het gemiste programmaonderdeel (met een voldoende beoordeling van de docent). Heeft de deelnemer meer dan 20% van het programma gemist, dan is een compensatieopdracht niet mogelijk en wordt geen Certificaat uitgereikt.
 • De huiswerkopdrachten zijn door de deelnemer schriftelijk uitgewerkt en ingeleverd.
 • De huiswerkopdrachten zijn door de docent met een voldoende beoordeeld.
 • De deelnemer heeft naar de indruk van de docen¬t voldoende inzet getoond.
 • Indien de supervisie naar tevredenheid is voltooid, ontvangt de werkbegeleider het Certificaat Werkbegeleider.

Vertrouwelijkheid

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij eventuele casuïstiek ten behoeve van de training geanonimi¬seerd aanleveren en hetgeen wat aan de orde komt tijdens de bespreking van de casuïstiek vertrouwelijk behandelen teneinde de privacy van cliënten en medewerkers te waarborgen.

Algemene informatie

De Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) volgens het Center for Psychiatric Rehabilitation van de Boston Universiteit (V.S.) bevordert herstel en participatie van mensen met een beperking. Herstel kent vier aspecten: herstel van gezondheid, herstel van identiteit, herstel van dagelijks functioneren en herstel van rolfunctioneren. Rehabilitatie ondersteunt de laatste twee. Herstelondersteunende zorg is het nieuwe uitgangspunt in de zorg voor mensen met lichamelijke, psychische en verstandelijke beperkingen.

Participatie van mensen met een beperking in het maatschappelijk leven is de koers voor de komende jaren. Wetten zoals de Wmo en de participatiewet zijn hiervan de getuigen. De IRB heeft tot doel mensen te helpen om beter te functioneren zodat ze met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten verkrijgen en behouden, in de omgeving van hun keuze en met zo min mogelijk professionele hulp.

Rehabilitatie staat als methodiek op het kruispunt van zorg en welzijn.

Het rehabilitatieproces bestaat uit drie fasen, namelijk diagnostiek, planning en inter-venties. Het is een ontwikkelingsgerichte methode. Ze onderscheidt zich van andere benaderingen door de nadruk op het nastreven van door de cliënt zelf gestelde doelen. De IRB gaat ervan uit dat cliënten over het algemeen al wel doelen hebben, maar dat ze soms geholpen moeten worden bij het systematisch uitwerken van die doelen, bij het identificeren van beperkingen en handicaps en bij het leren van vaardigheden of het gebruiken van ondersteuning. De methode biedt de cliënt een leidraad bij zijn of haar zelfverwerkelijking en de hulpverlener een leidraad bij zijn of haar werk. R92 te Woerden beoogt de IRB, zoals ontwikkeld door de Boston Universiteit (V.S.), te introduceren en te implementeren in Nederlandse GGZ-instellingen.

R92

Maatwerk bij participeren

 

­