­

Doel van de training

In nauwe samenwerking met Koninklijke Visio, locatie de Brink te Vries, heeft Rehabilitatie ’92 de training Zorg voor Participatie ontworpen. Dit is een praktische training waarin geleerd wordt een non-verbale variant van de IRB methodiek toe te passen voor mensen met (zeer ernstige) verstandelijke beperkingen. Doelen zijn: het leren kennen van de uitgangspunten en fasen die rehabilitatie kenmerken, het leren gericht te blijven op de kern van rehabilitatie en het leren van basale rehabilitatievaardigheden om op een betrekkelijk eenvoudige manier IRB trajecten met cliënten te kunnen uitvoeren. Hierbij wordt de cliënt maximaal betrokken, evenals diens netwerk.

Doelgroep

De training is als bijscholingscursus geschikt voor groepen medewerkers die werken in een instelling voor mensen met een (zeer ernstige) verstandelijke beperking, waar men wil gaan werken met de IRB om de Participatie van cliënten te realiseren. Als vervolg op de training is de aanwezigheid van werkbegeleiding in de organisatie essentieel.

Ingangseis

Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist.
Als minimum wordt gehanteerd MBO niveau 4, aangevuld met enkele jaren werkervaring met mensen met een (zeer ernstige) verstandelijke beperking

Programma

  • Inleiding
  • Kernbegrippen rehabilitatie
  • Milieuaspecten
  • Rollen en activiteiten
  • Verkennen en kiezen
  • Verkrijgen en behouden

Duur

3 dagen van 10.00-17.00 uur met een uur lunchpauze.

Inzet: 18 contacturen en 3 uur zelfstudie.

Leerdoelen

Gedurende het volgen van een cursus bij Stichting Rehabilitatie ‘92 kunnen cursisten IRB-gerelateerde competenties opdoen in de volgende gradaties: bewustzijnsniveau, kennisniveau, ervaringsniveau en expertniveau. Omschrijvingen van de eisen en competenties per niveau zijn te vinden op de website. Deze cursus resulteert in bekwaamheid op kennisniveau. Aangevuld met werkbegeleiding, kunnen cursisten er in de praktijk goed mee werken.

Opzet en werkwijze

Elke dag begint met de bespreking van het huiswerk, eventueel met discus¬sie, toelichting en herhaling van theoretische uitleg. Na de lunch wordt de theoretische uitleg, de oefening en de huiswerkopdracht voor de volgende bijeenkomst behandeld. Er is veel ruimte voor inbreng vanuit de praktijk en uitwisseling. De dag wordt steeds afgesloten met een samenvatting.

Huiswerkopdrachten

Na elk theoretisch onderdeel wordt van de deelnemers verwacht dat zij dit onderdeel met een cliënt en diens netwerk oefenen en het werkblad van het betreffende onderdeel invullen. Dit huiswerk wordt in de volgende bijeenkomst kort besproken.

Docent

De docent is verbonden aan Stichting Rehabilitatie ’92.

Lesmateriaal

Bij aanvang van de training ontvangen de deelnemers de syllabus “Zorg voor Participatie”, plus een handout met powerpoints, handleiding voor gebruik in de praktijk, en een stappen-schema.

Locatie en middelen

Uw eigen organisatie draagt zorg voor de leslocatie, catering en audiovisuele middelen zoals, laptop, beamer en flipover.

Bewijs van Deelname

Voor het verkrijgen van het Bewijs van Deelname gelden de volgende criteria:

  • De deelnemer heeft alle dagen van de training bijgewoond; indien de deelnemer tot 20% van het programma heeft gemist, wordt het Bewijs van Deelname pas uitgereikt na de uitvoering van een compensatieopdracht over het gemiste programmaonderdeel (met een voldoende beoordeling van de docent). Heeft de deelnemer meer dan 20% van het programma gemist, dan is een compensatieopdracht niet mogelijk en wordt geen Bewijs van Deelname uitgereikt.
  • De huiswerkopdrachten zijn door de deelnemer schriftelijk uitgewerkt en ingeleverd.
  • De huiswerkopdrachten zijn door de docent met een voldoende beoordeeld.
  • De deelnemer heeft naar de indruk van de docent voldoende inzet getoond.

Vertrouwelijkheid

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de casuïstiek ten behoeve van de training geanonimiseerd aanleveren en hetgeen aan de orde komt tijdens de bespreking van de casuïstiek vertrouwelijk behandelen teneinde de privacy van de cliënten te waarborgen.

R92

Maatwerk bij participeren

 

­