­

Doel van de training

Deze training is gebaseerd op de uitgangspunten van de IRB en geeft de hulpverlener handvatten om ouders gedurende kortere of langere tijd te begeleiden bij hun functioneren als ouder. Het betreft hier zowel ouders die zelf de dagelijkse zorg en opvoedingsverantwoordelijkheid voor hun kind hebben als ook ouders die dit niet hebben en met hun kind omgaan op basis van een bezoekregeling.

Doelgroep

De training is geschikt voor groepen medewerkers binnen instellingen waar reeds gewerkt wordt met de IRB. Daar het een vaardigheidstraining betreft is het van belang dat hulpverleners tussen de trainingsbijeenkomsten in de gelegenheid zijn om het geleerde in de praktijk met een aantal cliënten te oefenen in de vorm van individuele gesprekken. Indien de hulpverlener (of een groep hulpverleners) niet over deze methodische basis (kennis van en ervaring met de IRB) beschikt kan in overleg een aanvullend programma geboden worden dat voorafgaat aan de training “Ouderschap met succes en tevredenheid”.

Ingangseis

Deelnemers hebben enige kennis van de modules doelvaardigheid beoordelen, een rehabilitatiedoel stellen en functionele diagnostiek van de Individuele Rehabilitatie benadering. Afwezigheid van deze kennis brengt verlenging van de duur van de training met zich mee.

Programma

  • Inleiding.
  • Huidig functioneren van ouders met psychiatrische problematiek in de ouderrol.
  • Versterken van de ouderrol van ouders met psychiatrische problematiek.
  • Hernemen/uitbreiden van de ouderrol van ouders met psychiatrische problematiek.

Duur

5 dagen: 3 dagen van 10.00-17.00 uur met een uur lunchpauze, bijvoorbeeld elke week en 2 terugkomdagen met tussenposen van een maand van 10.00-17.00 uur.

Opzet en werkwijze

Elke dag begint met de bespreking van het huiswerk, eventueel met discus­sie, toelichting en herhaling van theoretische uitleg. Na de lunch wordt de theoretische uitleg, de oefening en de huiswerkopdracht voor de volgende bijeenkomst behandeld. De dag wordt steeds afgesloten met een samenvatting.

Huiswerkopdrachten

Na elk theoretisch onderdeel wordt van de deelnemers verwacht dat zij dit onderdeel met een cliënt oefenen en het werkblad van het betreffende onderdeel invullen. Dit huiswerk wordt in de volgende bijeenkomst kort besproken.

Docent

De docent is verbonden aan Stichting Rehabilitatie ’92.

Lesmateriaal

Bij aanvang van de training ontvangen de deelnemers het lesmateriaal behorend bij de training.

Locatie en middelen

Uw eigen organisatie draagt zorg voor de leslocatie, catering en audiovisuele middelen zoals, laptop, beamer en flipover.

Bewijs van Deelname

Voor het verkrijgen van het Bewijs van Deelname gelden de volgende criteria:

  •  De deelnemer heeft alle dagen van de training bijgewoond; indien de deelnemer tot 20%  van het programma heeft gemist, wordt het Bewijs van Deelname pas uitgereikt na de uitvoering van een compensatieopdracht over het gemiste programmaonderdeel (met een voldoende beoordeling van de docent). Heeft de deelnemer meer dan 20% van het programma gemist, dan is een compensatieopdracht niet mogelijk en wordt geen Bewijs van Deelname uitgereikt.
  • De huiswerkopdrachten zijn door de docent met een voldoende beoordeeld.
  • De huiswerkopdrachten zijn door de deelnemer schriftelijk uitgewerkt en ingele­verd.
  • Een eventueel afgelegde toets is door de deelnemer met een voldoende afgerond.
  • De deelnemer heeft naar de indruk van de docen­t voldoende inzet getoond.

Vertrouwelijkheid

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de casuïstiek ten behoeve van de training geanonimi­seerd aanleveren en hetgeen aan de orde komt tijdens de bespreking van de casuïstiek vertrouwelijk behandelen teneinde de privacy van de cliënten te waarborgen.

Algemene informatie

De Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) volgens het Center for Psychiatric Rehabilitation van de Boston Universiteit (V.S.) bevordert herstel en participatie van mensen met een beperking. Herstel kent vier aspecten: herstel van gezondheid, herstel van identiteit, herstel van dagelijks functioneren en herstel van rolfunctioneren. Rehabilitatie ondersteunt de laatste twee. Herstelondersteunende zorg is het nieuwe uitgangspunt in de zorg voor mensen met lichamelijke, psychische en verstandelijke beperkingen.

Participatie van mensen met een beperking in het maatschappelijk leven is de koers voor de komende jaren. Wetten zoals de Wmo en de participatiewet zijn hiervan de getuigen. De IRB heeft tot doel mensen te helpen om beter te functioneren zodat ze met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten verkrijgen en behouden, in de omgeving van hun keuze en met zo min mogelijk professionele hulp.

Rehabilitatie staat als methodiek op het kruispunt van zorg en welzijn.

Het  rehabilitatieproces bestaat uit drie fasen, namelijk diagnostiek, planning en interventies. Het is een ontwikkelingsgerichte methode. Ze onderscheidt zich van andere benaderingen door de nadruk op het nastreven van door de cliënt zelf gestelde doelen. De IRB gaat ervan uit dat cliënten over het algemeen al wel doelen hebben, maar dat ze soms geholpen moeten worden bij het systematisch uitwerken van die doelen, bij het identificeren van beperkingen en handicaps en bij het leren van vaardigheden of het gebruiken van ondersteuning. De methode biedt de cliënt een leidraad bij zijn of haar zelfverwerkelijking en de hulpverlener een leidraad bij zijn of haar werk. Stichting Rehabilitatie ’92 te Utrecht beoogt de IRB, zoals ontwikkeld door de Boston Universiteit (V.S.), te introduceren en te implementeren in Nederlandse GGZ-instellingen.

Stichting Rehabilitatie ‘92
2015

Maatwerk bij participeren

 

­