­

Doel van de training

Het stellen van een participatiedoel is het kiezen door een cliënt van een rol en een omgeving waarin hij of zij die rol in de nabije toekomst wil gaan vervullen. Het gaat om rollen en omgevingen op de gebieden wonen, werken, leren of sociale contacten te hebben. Deelnemers aan de training zijn na afloop in staat om het onderdeel “het stellen van een participatiedoel” samen met een cliënt, onder werkbegeleiding, te kunnen uitvoeren.

Doelgroep

De training is bestemd voor hulpverleners/medewerkers met cliënt
begeleidingscontacten.

Ingangseis

Deelnemers hebben vooraf deelgenomen aan een voorlichtingsbijeenkomst of cyclus, en eventueel aan de training “doelvaardigheid beoordelen, bespreken en ontwikkelen”.

Programma

 • Plaatsbepaling “individuele rehabilitatie benadering”.
 • Wat is een participatiedoel?
 • Persoonlijke criteria opsporen.
 • Alternatieve omgevingen beschrijven.
 • Een doel kiezen.
 • Filmfragment “het stellen van een participatiedoel”.
 • Rollenspel.
 • Stijl van werken en attitude.
 • “Het scheppen van een band”.

Duur

De training duurt vijf dagen van 10.00-17.00 uur inclusief een uur pauze. De vijf trainingsdagen worden verdeeld over een periode van circa drie maanden.

Inzet: 30 contacturen en 5 uur zelfstudie.

Leerdoelen

Gedurende het volgen van cursussen bij Stichting Rehabilitatie ‘92 kunnen cursisten IRB-gerelateerde competenties opdoen in de volgende gradaties: bewustzijnsniveau, kennis-niveau, ervaringsniveau en expertniveau. Omschrijvingen van de eisen en competenties per niveau zijn te vinden op de website. Deze cursus resulteert in bekwaamheid op ervaringsniveau.

Opzet en werkwijze

Elke dag begint met de bespreking van het huiswerk, eventueel met discus¬sie, toelichting en herhaling van theoretische uitleg. Na de lunch wordt de theoretische uitleg, de oefening en de huiswerkopdracht voor de volgende bijeenkomst behandeld. De dag wordt steeds afgesloten met een samenvatting.

Huiswerkopdrachten

Na elk theoretisch onderdeel wordt van de deelnemers verwacht dat zij dit onderdeel met een cliënt oefenen en de werkbladen van het betreffende onderdeel invullen. Dit huiswerk wordt steeds in de volgende bijeenkomst besproken.

Docent

De docent is verbonden aan Stichting Rehabilitatie ’92.

Lesmateriaal

Bij aanvang van de training ontvangen de deelnemers het oefenboek, de handleiding en de werkbladen van “het stellen van een participatiedoel”.

Locatie en middelen

Uw eigen organisatie draagt zorg voor de leslocatie, catering en audiovisuele middelen zoals laptop, beamer en flipover.

Bewijs van Deelname

Voor het verkrijgen van het Bewijs van Deelname gelden de volgende criteria:

 • De deelnemer heeft alle dagen van de training bijgewoond; indien de deelnemer 20% van het programma heeft gemist, wordt het Bewijs van Deelname pas uitgereikt na de uitvoering van een compensatieopdracht over het gemiste programmaonderdeel (met een voldoende beoordeling van de docent). Heeft de deelnemer meer dan 20% van het programma gemist, dan is een compensatieopdracht niet mogelijk en wordt geen Bewijs van Deelname uitgereikt.
 • De huiswerkopdrachten zijn door de deelnemer schriftelijk uitgewerkt en ingeleverd.
 • De huiswerkopdrachten zijn door de docent met een voldoende beoordeeld.
 • De afgelegde toets is door de deelnemer met een voldoende afgerond.
 • De deelnemer heeft naar de indruk van de docent voldoende inzet getoond.

Vertrouwelijkheid

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de casuïstiek ten behoeve van de training geanonimi¬seerd aanleveren en hetgeen aan de orde komt tijdens de bespreking van de casuïstiek vertrouwelijk behandelen teneinde de privacy van de cliënten te waarborgen.

Algemene informatie

De Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) volgens het Center for Psychiatric Rehabilitation van de Boston Universiteit (V.S.) bevordert herstel en participatie van mensen met een beperking. Herstel kent vier aspecten: herstel van gezondheid, herstel van identiteit, herstel van dagelijks functioneren en herstel van rolfunctioneren. Rehabilitatie ondersteunt de laatste twee. Herstelondersteunende zorg is het nieuwe uitgangspunt in de zorg voor mensen met lichamelijke, psychische en verstandelijke beperkingen.

Participatie van mensen met een beperking in het maatschappelijk leven is de koers voor de komende jaren. Wetten zoals de Wmo en de participatiewet zijn hiervan de getuigen. De IRB heeft tot doel mensen te helpen om beter te functioneren zodat ze met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten verkrijgen en behouden, in de omgeving van hun keuze en met zo min mogelijk professionele hulp.

Rehabilitatie staat als methodiek op het kruispunt van zorg en welzijn.

Het rehabilitatieproces bestaat uit drie fasen, namelijk diagnostiek, planning en inter-venties. Het is een ontwikkelingsgerichte methode. Ze onderscheidt zich van andere benaderingen door de nadruk op het nastreven van door de cliënt zelf gestelde doelen. De IRB gaat ervan uit dat cliënten over het algemeen al wel doelen hebben, maar dat ze soms geholpen moeten worden bij het systematisch uitwerken van die doelen, bij het identificeren van beperkingen en handicaps en bij het leren van vaardigheden of het gebruiken van ondersteuning. De methode biedt de cliënt een leidraad bij zijn of haar zelfverwerkelijking en de hulpverlener een leidraad bij zijn of haar werk. Stichting Rehabilitatie '92 te Woerden beoogt de IRB, zoals ontwikkeld door de Boston Universiteit (V.S.), te introduceren en te implementeren in Nederlandse GGZ-instellingen.

R92

Maatwerk bij participeren

 

­