­

IRB-Experttraining

Doel van de training

De opleiding is er op gericht de deelnemers te leren werken met de Individuele Rehabilitatie Benadering op individueel niveau. De deelnemers leren werken met de uitgangspunten en de techniek van de IRB. Dit wil zeggen dat zij na afloop van de opleiding alle basismodules van deze opleiding zelfstandig in de eigen werksetting kunnen toepassen

Doelgroep

De training is geschikt voor hulpverleners/medewerkers met cliëntbegeleidingscontacten.

Ingangseis

De cursist beschikt over een HBO-denkniveau en is in staat om engelstalige vakliteratuur te lezen.

Programma

 • Inleiding rehabilitatie en herstel (2 dagen)
 • Doelvaardigheid beoordelen, bespreken en ontwikkelen (4 dagen)
 • Scheppen van een band en coaching (2 dagen)
 • Stellen van een rehabilitatiedoel (3 dagen)
 • Functionele diagnostiek (3 dagen)
 • Vaardigheidsles (3 dagen)
 • Hulpbronnendiagnostiek en –interventies (3 dagen)

Duur

De opleiding duurt 20 lesdagen van 10.00-17.00 uur (inclusief een uur pauze) verspreid over een jaar. De totale studiebelasting (inclusief supervisie) is 560 uur.

Leerdoelen

Gedurende het volgen van cursussen bij R92 kunnen cursisten IRB-gerelateerde competenties opdoen. Deze cursus resulteert in bekwaamheid op expertniveau.

Opzet en werkwijze

Tijdens de lesdagen wordt gebruik gemaakt van theoretische inleidingen, discussie, praktische oefeningen, rollenspelen,  literatuurbesprekingen en intervisie. Buiten de lesdagen wordt gebruik gemaakt van literatuurstudie en praktische opdrachten met cliënten onder supervisie. Toetsing geschiedt middels diverse schriftelijke toetsen. 

Huiswerkopdrachten

Na elk theoretisch onderdeel wordt van de deelnemers verwacht dat zij dit onderdeel met een cliënt oefenen en de werkbladen van het betreffende onderdeel invullen. Dit huiswerk wordt steeds in de volgende bijeenkomst besproken.

Docent

Er worden 2 docenten ingezet, beide verbonden aan stichting Rehabilitatie ’92.

Lesmateriaal

Cursisten dienen beschikking te hebben over L. Korevaar en J. Dröes, Handboek Rehabilitatie voor Zorg en Welzijn. Coutinho, Bussum 2008. Derde druk. Bij aanvang ontvangt de deelnemer een inlog voor een beveiligde lesomgeving. Een deel van het materiaal wordt daar gepubliceerd en een deel wordt uitgereikt. Het gaat om o.a. studiegids, studiehandleiding, reader, oefenboek en handleidingen en werkboeken van de diverse modules. Werken met een laptop of Ipad kan handig zijn. 

Locatie en middelen

R92 draagt zorg voor de leslocatie en catering.

Certificaat

Voor het verkrijgen van het certificaat gelden de volgende criteria:

 • De deelnemer heeft alle dagen van de training bijgewoond; indien de deelnemer tot 20% van het programma heeft gemist, wordt het Bewijs van Deelname pas uitgereikt na de uitvoering van een compensatieopdracht over het gemiste programmaonderdeel (met een voldoende beoordeling van de docent). Heeft de deelnemer meer dan 20% van het programma gemist, dan is een compensatieopdracht niet mogelijk en wordt geen Bewijs van Deelname uitgereikt.
 • De huiswerkopdrachten zijn door de deelnemer schriftelijk uitgewerkt en ingele­verd.
 • De huiswerkopdrachten zijn door de docent met een voldoende beoordeeld.
 • De supervisieopdrachten zijn door de supervisor met een voldoende beoordeeld.
 • Alle afgelegde toetsen zijn door de deelnemer met een voldoende afgerond.
 • De deelnemer heeft minimaal één referaat verzorgd tijdens de opleiding.
 • De deelnemer heeft naar de indruk van de docen­t voldoende inzet getoond.

Vertrouwelijkheid

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de casuïstiek ten behoeve van de training geanonimi-seerd aanleveren en hetgeen aan de orde komt tijdens de bespreking van de casuïstiek vertrouwelijk behandelen teneinde de privacy van de cliënten te waarborgen.

Algemene informatie

De Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) volgens het Center for Psychiatric Rehabilitation van de Boston Universiteit (V.S.) bevordert herstel en participatie van mensen met een beperking. Herstel kent vier aspecten: herstel van gezondheid, herstel van identiteit, herstel van dagelijks functioneren en herstel van rolfunctioneren. Rehabilitatie ondersteunt de laatste twee. Herstelondersteunende zorg is het nieuwe uitgangspunt in de zorg voor mensen met lichamelijke, psychische en verstandelijke beperkingen.
Participatie van mensen met een beperking in het maatschappelijk leven is de koers voor de komende jaren. Wetten zoals de Wmo en de participatiewet zijn hiervan de getuigen. De IRB heeft tot doel mensen te helpen om beter te functioneren zodat ze met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten verkrijgen en behouden, in de omgeving van hun keuze en met zo min mogelijk professionele hulp.

Rehabilitatie staat als methodiek op het kruispunt van zorg en welzijn.Het  rehabilitatieproces bestaat uit drie fasen, namelijk diagnostiek, planning en inter-venties. Het is een ontwikkelingsgerichte methode. Ze onderscheidt zich van andere benaderingen door de nadruk op het nastreven van door de cliënt zelf gestelde doelen. De IRB gaat ervan uit dat cliënten over het algemeen al wel doelen hebben, maar dat ze soms geholpen moeten worden bij het systematisch uitwerken van die doelen, bij het identificeren van beperkingen en handicaps en bij het leren van vaardigheden of het gebruiken van ondersteuning. De methode biedt de cliënt een leidraad bij zijn of haar zelfverwerkelijking en de hulpverlener een leidraad bij zijn of haar werk. Stichting Rehabilitatie ’92 te Utrecht beoogt de IRB, zoals ontwikkeld door de Boston Universiteit (V.S.), te introduceren en te implementeren in Nederlandse GGZ-instellingen.

Stichting Rehabilitatie ‘92

De opleiding is er op gericht de deelnemers te leren werken met de Individuele Rehabilitatie Benadering op individueel niveau. De deelnemers leren werken met de uitgangspunten en de techniek van de IRB. Dit wil zeggen dat zij na afloop van de opleiding alle basismodules van deze opleiding zelfstandig in de eigen werksetting kunnen toepassen

Maatwerk bij participeren

 

­