­

Doel van de training

De overheid zet sterk in op de deelname van álle burgers aan de samenleving. Soms missen mensen op een bepaald moment in hun leven de vaardigheden om zelfstandig te kunnen functioneren in wonen, werken of het aangaan van sociale relaties. Het kan dan op enig moment in een traject naar een zelfstandig bestaan nodig zijn een tijd in een meer beschutte omgeving nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Het kan ook zijn dat iemand eens geleerde vaardigheden door omstandigheden een beetje is kwijtgeraakt en weer moet wennen aan het toepassen van vaardigheden om zelfstandig te kunnen leven.

Doelgroep

“Vaardigheden kun je leren” is ontwikkeld voor werkers in sociale wijkteams en zorg- en welzijn teams die als opdracht hebben kwetsbare burgers met uiteenlopende achtergronden te helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van vaardigheden.

Ingangseis

Korte kennismaking met IRB, bijvoorbeeld een voorlichtingsmiddag of de e-learning module.

Programma

De training bestaat uit informatie over vaardigheidsleren, de plaats van vaardigheidsleren in een participatietraject en 7 vaardigheden voor de hulpverlener om een ander een vaardigheid aan te leren; 3 attitude vaardigheden en 4 technische vaardigheden.

Duur

De training duurt 2 dagen van 10.00-17.00 uur inclusief een uur pauze. Indien gewenst kan de training worden afgesloten met een toets.

Inzet: 12 contacturen en 2 uur zelfstudie.

Opzet en werkwijze

Ieder dagdeel begint met een theoretische inleiding waarna al snel praktisch aan de slag wordt gegaan. Vanuit de oefeningen ontstaan meestal vragen waarop verder wordt ingegaan met theorie.

Leerdoelen

Gedurende het volgen van cursussen bij Stichting Rehabilitatie ‘92 kunnen cursisten IRB-gerelateerde competenties opdoen in de volgende gradaties: bewustzijnsniveau, kennis-niveau, ervaringsniveau en expertniveau. Omschrijvingen van de eisen en competenties per niveau zijn te vinden op de website. Deze cursus resulteert in bekwaamheid op kennisniveau.

Docent

De docent is verbonden aan Stichting Rehabilitatie ’92 en heeft ruime ervaring in het werken met mensen met bovengenoemde beperkingen.

Lesmateriaal

Bij aanvang van de training ontvangen de deelnemers een reader en oefenmateriaal.

Locatie en middelen

De landelijke trainingen worden gegeven bij de Stichting Rehabilitatie ’92, te Utrecht.
Bij incompany trainingen is het belangrijk dat de ruimte groot genoeg is en de docent beschikking heeft over audiovisuele middelen zoals laptop met geluid en liefst internet, beamer en whiteboard.

Bewijs van Deelname

Na het bijwonen van deze activiteit ontvangen deelnemers een Bewijs van Deelname.

Vertrouwelijkheid

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de casuïstiek ten behoeve van de training geanonimi¬seerd aanleveren en hetgeen aan de orde komt tijdens de bespreking van de casuïstiek vertrouwelijk behandelen teneinde de privacy van de cliënten te waarborgen.

Algemene informatie

De Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) volgens het Center for Psychiatric Rehabilitation van de Boston Universiteit (V.S.) bevordert herstel en participatie van mensen met een beperking. Herstel kent vier aspecten: herstel van gezondheid, herstel van identiteit, herstel van dagelijks functioneren en herstel van rolfunctioneren. Rehabilitatie ondersteunt de laatste twee. Herstelondersteunende zorg is het nieuwe uitgangspunt in de zorg voor mensen met lichamelijke, psychische en verstandelijke beperkingen.

Participatie van mensen met een beperking in het maatschappelijk leven is de koers voor de komende jaren. Wetten zoals de Wmo en de participatiewet zijn hiervan de getuigen. De IRB heeft tot doel mensen te helpen om beter te functioneren zodat ze met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten verkrijgen en behouden, in de omgeving van hun keuze en met zo min mogelijk professionele hulp.

Rehabilitatie staat als methodiek op het kruispunt van zorg en welzijn.

Het rehabilitatieproces bestaat uit drie fasen, namelijk diagnostiek, planning en inter-venties. Het is een ontwikkelingsgerichte methode. Ze onderscheidt zich van andere benaderingen door de nadruk op het nastreven van door de cliënt zelf gestelde doelen. De IRB gaat ervan uit dat cliënten over het algemeen al wel doelen hebben, maar dat ze soms geholpen moeten worden bij het systematisch uitwerken van die doelen, bij het identificeren van beperkingen en handicaps en bij het leren van vaardigheden of het gebruiken van ondersteuning. De methode biedt de cliënt een leidraad bij zijn of haar zelfverwerkelijking en de hulpverlener een leidraad bij zijn of haar werk. Stichting Rehabilitatie '92 te Woerden beoogt de IRB, zoals ontwikkeld door de Boston Universiteit (V.S.), te introduceren en te implementeren in Nederlandse GGZ-instellingen.

R92

Maatwerk bij participeren

 

­