­

Doel van IRB in de Wijk

De overheid zet sterk in op de deelname van álle burgers aan de samenleving. In de praktijk blijkt het nogal eens lastig om met burgers concreet samen te werken aan hun maatschappelijke participatie. De kracht van de IRB is dat deze methode concrete antwoorden biedt om kwetsbare burgers te helpen bij het formuleren en bereiken van eigen participatiedoelen. De training “IRB in de Wijk” traint werkers om de participatiedoelen van burgers te realiseren en zo hun zelfredzaamheid te vergroten. De training geeft onder meer antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe helpen we burgers concreet met hun participatiewensen?
  • Hoe kunnen we burgers helpen minder professionele hulp te gebruiken?
  • Hoe activeren we burgers die (nog) niet willen participeren?

Doelgroep

“IRB in de Wijk” is ontwikkeld voor werkers in sociale wijkteams en zorg- en welzijn teams die als opdracht hebben kwetsbare burgers met uiteenlopende achtergronden te helpen bij hun deelname aan de samenleving.

Ingangseis

Programma

De training bestaat uit twee delen, het verkennen en kiezen, en het verkrijgen en behouden van een participatiedoel.

Keukentafelgesprek: verkennen en kiezen
De vraag waar de burger mee aanklopt bij het WMO-loket is zelden de vraag waar het om draait. De werker die het keukentafelgesprek voert, heeft behoefte aan goed gereedschap om de vraag-achter-de-vraag duidelijk te krijgen. De IRB biedt concrete handvatten om mèt de burger te bepalen wat deze wil en wat daar voor nodig is. Het zelf kiezen van een concreet doel is een belangrijke voorwaarde voor succes. Dit is dan ook de kern van “IRB in de Wijk”.

Focus op zelfredzaamheid: verkrijgen en behouden
Als het doel is gesteld, wordt uitgezocht wat iemand moet kunnen en welke steun nodig is om het doel succesvol te realiseren. De IRB legt de nadruk op het leren van vaardigheden die er voor zorgen dat de burger zelfredzamer wordt en minder beroep hoeft te doen op (professionele, formele) hulp en steun. Bij het vergroten van deze zelfredzaamheid wordt expliciet aandacht besteed aan het organiseren van informele steun.

Duur

De training duurt 3 dagen van 10.00-17.00 uur inclusief een uur pauze. De 3 trainingsdagen worden meestal om de week gegeven.

Inzet: 18 contacturen en 3 uur zelfstudie.

Opzet en werkwijze

Elke dag begint met de bespreking van het huiswerk, eventueel met discus¬sie, toelichting en herhaling van theoretische uitleg. Na de lunch wordt de theoretische uitleg, de oefening en de huiswerkopdracht voor de volgende bijeenkomst behandeld. De dag wordt steeds afgesloten met een samenvatting.

Leerdoelen

Gedurende het volgen van cursussen bij Stichting Rehabilitatie ‘92 kunnen cursisten IRB-gerelateerde competenties opdoen in de volgende gradaties: bewustzijnsniveau, kennis-niveau, ervaringsniveau en expertniveau. Omschrijvingen van de eisen en competenties per niveau zijn te vinden op de website. Deze cursus resulteert in bekwaamheid op kennisniveau.

Docent

De docent is verbonden aan Stichting Rehabilitatie ’92 en heeft ruime ervaring in het werken met mensen met bovengenoemde beperkingen.

Lesmateriaal

Bij aanvang van de training ontvangen de deelnemers een reader en oefenmateriaal.

Locatie en middelen

De landelijke trainingen worden gegeven bij de Stichting Rehabilitatie ’92, te Utrecht.
Bij incompany trainingen is het belangrijk dat de ruimte groot genoeg is en de docent beschikking heeft over audiovisuele middelen zoals laptop met geluid en liefst internet, beamer en whiteboard.

Bewijs van Deelname

Na het bijwonen van deze activiteit ontvangen deelnemers een Bewijs van Deelname.

Vertrouwelijkheid

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de casuïstiek ten behoeve van de training geanonimi¬seerd aanleveren en hetgeen aan de orde komt tijdens de bespreking van de casuïstiek vertrouwelijk behandelen teneinde de privacy van de cliënten te waarborgen.

Algemene informatie

De Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) volgens het Center for Psychiatric Rehabilitation van de Boston Universiteit (V.S.) bevordert herstel en participatie van mensen met een beperking. Herstel kent vier aspecten: herstel van gezondheid, herstel van identiteit, herstel van dagelijks functioneren en herstel van rolfunctioneren. Rehabilitatie ondersteunt de laatste twee. Herstelondersteunende zorg is het nieuwe uitgangspunt in de zorg voor mensen met lichamelijke, psychische en verstandelijke beperkingen.

Participatie van mensen met een beperking in het maatschappelijk leven is de koers voor de komende jaren. Wetten zoals de Wmo en de participatiewet zijn hiervan de getuigen. De IRB heeft tot doel mensen te helpen om beter te functioneren zodat ze met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten verkrijgen en behouden, in de omgeving van hun keuze en met zo min mogelijk professionele hulp.

Rehabilitatie staat als methodiek op het kruispunt van zorg en welzijn.

Het rehabilitatieproces bestaat uit drie fasen, namelijk diagnostiek, planning en inter-venties. Het is een ontwikkelingsgerichte methode. Ze onderscheidt zich van andere benaderingen door de nadruk op het nastreven van door de cliënt zelf gestelde doelen. De IRB gaat ervan uit dat cliënten over het algemeen al wel doelen hebben, maar dat ze soms geholpen moeten worden bij het systematisch uitwerken van die doelen, bij het identificeren van beperkingen en handicaps en bij het leren van vaardigheden of het gebruiken van ondersteuning. De methode biedt de cliënt een leidraad bij zijn of haar zelfverwerkelijking en de hulpverlener een leidraad bij zijn of haar werk. Stichting Rehabilitatie '92 te Woerden beoogt de IRB, zoals ontwikkeld door de Boston Universiteit (V.S.), te introduceren en te implementeren in Nederlandse GGZ-instellingen.

Stichting Rehabilitatie ‘92

Maatwerk bij participeren

 

­